Prof. Tomasz Jasiński z Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego!
Dodane przez admin dnia Kwiecień 27 2018 22:30:00
Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego, przyznawana jest raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, Kapituła Nagrody.
Treść rozszerzona
Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski, prof. dr hab. Klementyna Żurowska oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof., dr hab. Jerzy Wyrozumski, prof. Antoni Gąsiorowski i prof dr hab. Stanisław Suchodolski.

W tym roku do tego grona dołączy prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński, a uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 30 maja 2018 roku w kaplicy księcia Mieszka I na Ostrowie Lednickim o godz. 11.00.

Prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński jest historykiem-mediewistą, badaczem średniowiecznych dziejów Europy Środkowej. Opublikował sto kilkadziesiąt publikacji, w tym kilkanaście książek. Od ponad dwudziestu lat kieruje Zakładem Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Historycznego UAM. Od 2007 r. kieruje Biblioteką Kórnicką PAN, w latach 2000-2011 był vice-prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Od 2000 r. jest członkiem zarządu w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien. W latach 2000-2004 wchodził w skład Zespołu Nauk Humanistycznych H-01 Komitetu Badań Naukowych, w 2004-2005 był zastępcą przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Od 2005 do 2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2008 do 2011 r. był członkiem Komitetu Polityki Naukowej Rady Nauki przy MNiSW. W latach 2007-2012 zasiadał w Radzie Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki. W latach 2008-2012 przewodniczył Radzie Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie. W latach 1990-1991 był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta na uniwersytecie w Bonn. Współpracuje z licznymi niemieckimi uniwersytetami i towarzystwami naukowymi. W ramach Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien wraz z grupą uczonych włoskich, francuskich, niemieckich, angielskich oraz z państw nadbałtyckich i Rosji uczestniczy w międzynarodowym programie badań nad dziejami zakonu krzyżackiego.

Badania naukowe prof. Tomasz Jasińskiego koncentrują się wokół źródłoznawstwa (dyplomatyka, paleografia, kodykologia, annalistyka, początki Nowego Testamentu), literaturoznawstwa (dzieje poezji i prozy artystycznej w okresie późnoantycznym i średniowiecznym), edytorstwa (średniowieczne dokumenty łacińsko- i niemieckojęzyczne) oraz dziejów Europy Środkowej w średniowieczu (początki Polski, stosunki polsko-niemieckie, dzieje zakonu krzyżackiego, socjotopografia, dzieje Hanzy). W latach 1989-1999 prof. Tomasz Jasiński opublikował wraz z prof. Antonim Gąsiorowskim około 1300 średniowiecznych dokumentów dotyczących dziejów Wielkopolski w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski – najważniejszym wydawnictwie źródłowym do dziejów tego makroregionu. Wiele miejsca w swoich badaniach poświęcił również dziejom początków państwa polskiego i jego kultury, w tym m.in. kwestiom związanym z chrztem księcia Mieszka, początkom państwowości piastowskiej oraz zaprowadzanego przez dynastię Piastów na podległych jej ziemiach chrześcijaństwa, a także stosunkom polsko-niemieckim w średniowieczu, w tym dynastii Piastów w kontekście środkowoeuropejskim czy dziejom zakonu krzyżackiego. W ostatnich latach Profesor Jasiński podjął też pogłębione studia źródłoznawcze nad najstarszą annalistyką polską, prowadzone z wykorzystaniem przede wszystkim metody porównawczej dla najważniejszych źródeł rocznikarskich z okresu pierwszych Piastów, tj. m.in. Rocznika poznańskiego czy Rocznika kapituły krakowskiej, zestawianych z annalistyką czeską oraz niemiecką. W szerokim zakresie wiedzę o początkach państwa polskiego i jego kultury prezentował (popularyzował) w mediach – radio, telewizji i prasie – oraz dzięki wygłaszanym licznym referatom i wykładom otwartym dla szerokiego kręgu odbiorców. W latach 2002-2006 był subsydientem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej („Geneza annalistyki polskiej i jej związki z rocznikarstwem niemieckim i czeskim w X-XI w.”). W 2010 r. za rozprawę O pochodzeniu Galla Anonima otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe. W 2013 r. Prezes Polskiej Akademii Nauk przyznał mu nagrodę za opracowanie koncepcyjne i określenie założeń logicznych pierwszego na świecie programu komputerowego do badania rytmiki akcentowej prozy łacińskiej, a także za przeprowadzenie badań za pomocą tego programu.

W uznaniu „zasług za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego” Kapituła Nagrody na wniosek Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jednogłośnie przyznała panu profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu Honorową Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego dziesiątej edycji.

(mppnl)
Fot. P.Namiota